Nasze grupy


Ministranci

ministranci

Słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego ” ministrare” i oznacza “służyć, pomagać”. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu.

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej.
Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!
Każdy ministrant powinien starać się osiągać doskonałość poprzez codzienne naśladowanie Chrystusa, modlitwę oraz pracowitość i sumienność. Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Zapraszamy chłopców i dziewczynki którzy są już po pierwszej Komunii Świętej i pragną służyc Panu Bogu do posługi Ministranta w naszej Wspólnocie.

Lektorzy

lektorzy

Lektor (łac. legere – „czytać”) jest to osoba czytająca na głos teksty biblijne bądź liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym.

Lektor, skoro innym obwieszcza słowo Boże, to sam jest powołany w szczególny sposób do dawania w świecie świadectwa wiary przez dobry przykład życia chrześcijańskiego. Dokumenty Koscioła Katolickiego przypominaja :
« Kandydaci do posługi lektora powinni odznaczać się nienagannym życiem moralnym, apostolskim oddaniem, bezinteresownością, zdrową pobożnością i czynnym życiem sakramentalnym, szczególnym umiłowaniem Pisma Świętego i Eucharystii. W swoim środowisku powinni cieszyć się autorytetem wśród parafan i znajomych, wśród których będą wypełniać powierzone im zadania.
Pamiętając o godności słowa Bożego i ważności swoich zadań, lektor powinien dbać o poprawność swej wymowy i dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy liturgii dobrze słyszeli Boże słowo »
Zapraszamy kobiety i meżczyzn z naszej Wspólnoty do posługi Słowa Bożego i do animacji spiewu podczas naszych wspólnych nabożeństw.

Schola

schola

„Śpiewajcie głosem,
śpiewajcie sercem,
śpiewajcie ustami,
śpiewajcie swoim życiem”.
( św. Augustyn )

Schola liturgiczna pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokument soborowe tak o niej mówią: « Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii ».
Sama nazwa schola wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.

By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą.
Nasza schola śpiewem i grą na gitarze ubogaca liturgię w czasie naszych Mszy świętych. Spotkania czyli inaczej próby scholi odbywają się w każdy czwartek.
„Kto śpiewa ten się modli podwójnie” powiedział św. Augustyn. Wdrażając w życie tę myśl można powiedzieć, że nasza schola nie tylko chwali Boga śpiewem ale także pomaga w głębszym przeżywaniu Mszy świętej i odkrywaniu jej tajemnic.

Róża różancowa Św. Faustyny

roza-rozancowa

OBOWIĄZKI W ŻYWYM RÓŻAŃCU
1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych.
4. Rozszerzanie czci Najświetszej Maryi Panny przykładem życia i dzialalnościa apostolską, zwłaszcza krzewienie modlitwy różańcowej.
5. Odważne stawianie w obronie wiary.

Członkowie Żywego Różańca moga uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, którymi są :
spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca Świętego.

• Intencje Papieskie 2023
Na początku 2023 roku, Ojciec Święty Franciszek wyznaczył następujące intencje
na poszczególne miesiące 2023 roku:

• Styczeń 2023
Za wychowawców
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

• Luty 2023
Za parafie
Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

• Marzec 2023
Za ofiary nadużyć
Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

• Kwiecień 2023
O kulturę wyrzeczenia się przemocy
Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

• Maj 2023
Za ruchy i grupy kościelne
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

• Czerwiec 2023
O zniesienie tortur
Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

• Lipiec 2023
O życie eucharystyczne
Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

• Sierpień 2023
Za Światowy Dzień Młodzieży
Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

• Wrzesień 2023
Za ludzi żyjących na marginesie
Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

• Październik 2023
Za Synod
Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

• Listopad 2023
Za Papieża
Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

• Grudzień 2023
Za osoby z niepełnosprawnościami
Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

Róża różancowa Rodziców modlących się za dzieci

roza-rozancowa-dzieci

Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie w tej modlitwie drogi wzrastania dzieci…. Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat… stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć”
Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae – Watykan, 16 października 2002

Różaniec za dzieci oparty jest na zasadzie Kół Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe „róże”, z których każda ma swojego animatora, a w niebie – patrona. Członkowie róży nie muszą znać się osobiście, ważne, że codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich koła. Intencje obejmują również dzieci adoptowane oraz z duchowej adopcji, poczęte, a jeszcze nienarodzone, chrześniaków oraz zięciów i synowe. Każda osoba wstępująca do róży otrzymuje akt zawierzenia, który odmawia przy przystąpieniu do modlitwy. Jak w żywym Różańcu, także tutaj raz w roku członkowie wymieniają się tajemnicami, rozważając życie Maryi i Jezusa. Członkowie odmawiają jedną wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie (Ojcze nasz…1x, Zdrowaś Maryjo…10x, Chwała Ojcu…1x). Rodzice modlą się za swoje dzieci w domu, podroży, stojąc samochodem w korku, przy desce do prasowania i w czasie przerwy w pracy. Codziennie dziesiątka różańca. Dziesiątka do dziesiątki i tak płynie w górę nieustanna modlitwa różańcowa rodziców. Osoba, która odmawia pierwszą tajemnicę radosną, odmawia również początkowe modlitwy Różańca tj. Wierzę w Boga…., Ojcze nasz…, 3x Zdrowaś Maryjo (o wiarę, nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu… Osoba, która odmawia V tajemnicę chwalebną kończy Różaniec modlitwą Pod Twoją obronę…

Różaniec Rodziców jest to modlitwa wspólnotowa, mająca na celu otaczać ochronnym płaszczem nasze dzieci przed wieloma zagrożeniami, które niesie świat, a także przed zagrożeniami, którymi często stajemy się my sami. Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Modlitwa ta, często uzdrawia również relacje w rodzinach. Poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godziny, to wspaniała Boża ekonomia- tylko trzeba się na nią zdobyć. To prawdziwy szturm nieba w intencji naszego potomstwa. „

Rada wspólnoty (Ośrodka duszpasterskiego)

rada-wspolnoty

Rada Wspólnoty Polskiego Ośrodka Duszpasterskiego pw. Św. Jana Pawła II w Neuilly sur Marne

• Jest wspólnotą osób, z którymi duszpasterz może konsultować sprawy funkcjonowania Ośrodka Duszpasterskiego.
• Jest głosem doradczym i pomocą w organizacji i przygotowaniu Mszy Świętej i uroczystości religijnych.
• W porozumieniu z duszpasterzem Rada ustala plan duszpasterski Ośrodka.
• Jest pomocą w organizacji katechezy dzieci i młodzieży oraz formacji dorosłych (Kontakt z rodzicami dzieci z katechezy i Polskiej Szkoły).
• Wraz z duszpasterzem czuwa nad niesieniem pomocy charytatywnej rodakom będącym w potrzebie na terenie Polskiego Ośrodka Duszpasterskiego.
• Czuwa również nad współpracą z miejscową parafią francuską.
• Jej zadaniem jest dbanie o ewangelizacyjny wymiar Wspólnoty.
Wspomaga duszpasterza w organizowaniu czynnego udziału wiernych w życiu Kościoła.